مقامات کدام کشورها به تحلیف روحانی آمدند ؟ فیلم

;