نطق کوبنده میرزائی نیکو در مخالفت با وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد فیلم

;