صحبتها و گریه جواد خیابانی درباره زلزله کرمانشاه فیلم

;