وضوی رسول خدا صلی الله علیه وآله به نقل از عثمان

;