رزق و روزیت را تنها از الله بخواه کلیپ فوق العاده زیبا

;