ویدئویی از اولین حضور زنان و دختران عربستانی در ورزشگاه

;