دکلمه زیبای خسرو شكیبایی حال همه ما خوب است اما تو باور نکن فیلم

;