تعریف تابع دوست برای کلاس در سی پلاس پلاس C فیلم

;