کارتن خواب ها و گرسنگی

دسته بندی :

توضیخات :

quot در همین لحظه که من در حال نوشتنم، در گوشه ی دیگری از جهان، انسان های زیادی گرسنه اند اگر laquo ژان پل سارتر raquo بود می گفت من در برابر این گرسنگی مسئولم البته من اعتراض می کردم من نمیدانم آنجا چه خبر است و برای تغییر وضع اسفبار موجود، کار چندانی از دستم برنمی آید ولی سارتر می گفت این منم که انتخاب کرده ام بی خبر بمانم و به جای آنکه خود را درگیر این وضع اسفبار کنم، در این لحظه ی خاص فقط بنویسم می

برچسب ها

تاریخ انتشار :

منبع :

;