صحبت‌های پسر بهرام شفیع ساعاتی پس از فوت پدر کیلیپ

;