سارا بهرامی در نقش معتاد سکانسی از فیلم دارکوب فیلم

;