مجری انگلیسی دو زبانه در مراسمات بین المللی فیلم

;