سفیر ایران در نیوزیلند هیچ شهروند ایرانی در این حادثه آسیب ندیده zwnj است فیلم

;