فیلم از نمای نزدیک سیل وحشتناک در شیراز و فرار ملت (فیلم)

;