تلاش مردم گمیشان و چارقلی استان گلستان برای جلوگیری از وارد شدن آب به داخل فیلم

;