اهنگی که برای همدردی با سیل زدگان خوانده شد باصدای رامین دوگونچی (فیلم)

;