حرکات نمایشی با شمشیر توسط محمد جواد باقری در برنامه عصر جدید فیلم

;