نخستین جلسه دادگاه متهمان وام گیرنده از بانک سرمایه فیلم

;