اجرای بسیار جذاب پارسا خائف به زبان زیبای ترکی ساری گلین بازیرنویس فارسی فیلم

;