توضیحات رییس کمیته انضباطی درباره بخشش محرومیت تراکتور و ادامه محرومیت تماشاگران فیلم

;