حواشی پیش از بازی صنعت نفت آبادان و ذوب آهن فیلم

;