رفتار دزد مفلوک درس عبرت است نه خنده فیلم

دسته بندی :

توضیخات :

به فیلم نگاه کنید معلوم است دزد از سر ناچاری به این کار تن داده و گرنه کتاب را نمی بوسید حتما شما از این تضاد که در صحنه پدید امده می خندید ولی اگر از شما بخواهند تحلیلش کنید حتما قضاوت منصفانه می کنید و می گویید این آقای دزد از فرط نداری، در تنهایی شبانه و در اوج ترس فهمیده به کتاب دین احترام کند اما آن دیگران چه؟

برچسب ها

تاریخ انتشار :

منبع :

;