برخورد قضایی با دایر کنندگان باشگاه های مختلط فیلم

دسته بندی :

توضیخات :

باشگاه ورزشی مختلط در حوالی خیابان فرشته تهران پس از دریافت گزارش مردمی در بستر سامانه دادسرای جرائم امنیت اخلاقی تهران ارشاد و درخواست پیگیری ویژه به دستور مرجع قضایی توسط پلیس امنیت اخلاقی تهران پلمپ و متصدیان آن بازداشت شدند

برچسب ها

تاریخ انتشار :

منبع :

;