اثر دوپلر فیلم

دسته بندی :

توضیخات :

وقتی که چشمه صوت یا شنونده در حال حرکت باشند، بسامد صوتی که شنونده دریافت می کند متفاوت از بسامد واقعی صوت است به این اتفاق اثر دوپلر گفته می شود

برچسب ها

تاریخ انتشار :

منبع :

;