مهندسی بهبود شخصیت سالم فیلم

دسته بندی :

توضیخات :

کلیه مردهار و زن ها داری انرژی درونی مردانه آنیموس و انرژی زنانه آنیما هستند نبود هر کدام از اینها در رفتارهای مردانه و زنانه بر روی روابط عاطفی تاثیر منفی خواهد گذاشت

برچسب ها

تاریخ انتشار :

منبع :

;