وقتی پزشک ایرانی طاقتش تمام می شود احساس میکندتمام تلاشش بی فایده هست خدایاای ار فیلم

;