اگه رفیقت واقعا دوست داشته باشه حتی اگه بدترین کار دنیا رو کنی بازم دوست داره فیلم

;